ტკივილი არასასიამოვნო სენსორული ან ემოციური განცდა, რომელიც უკავშირდება ქსოვილის აქტიურ ან პოტენციურ დაზიანებას ან გადმოცემულია ასეთი დაზიანების შესაბამისი ტერმინებით.
ტკივილის დაჯგუფების პერიოდი დროის პერიოდი, როდესაც თავის ტკივილი რეგულარულად მეორდება, ჯგუფდება და, სულ მცირე, დღეში ერთხელ გვხვდება.
ტკივილის ინტენსივობა ანუ ტკივილის სიძლიერე. ინტენსივობის მიხედვით ტკივილი შეიძლება იყოს: მსუბუქი, ზომიერი ან ძლიერი.
ტკივილის ტოლერანტობის დონე ტკივილის გამომწვევი სტიმულის მაქსიმალური ინტენსივობა, რომელიც სუბიექტმა შეიძლება აიტანოს მოცემულ სიტუაციაში.
ტკივილის ზღურბლი სტიმულის მინიმალური ინტენსივობა, რომელიც შეიძლება სუბიექტმა ტკივილად მიიჩნიოს. ალოდინიის დროს ზღურბლი ქვეითდება; ჰიპერპათიის და ჰიპოალგეზიის დროს - იზრდება.
ტოლერანტულობა ფიზიოლოგიური ”მიჩვევის” მდგომარეობაა. პრეპარატის ხანგრძლივი მიღებისას მცირდება ეფექტურობა და/ან ისეთივე ეფექტის მისაღებად საჭირო ხდება დოზის განუხრელი მატება.
ტრანსდუქცია მემბრანული პოტენციალის მოდიფიკაცია ნოციცეპტორში.
ტრანსმისია ტკივილის იმპულსის გატარება (გადაცემა) ნერვული ბოჭკოების საშუალებით.
ტრანსფორმაცია მემბრანული პოტენციალის გარდაქმნა მოქმედების პოტენციალად.
შენიშვნები:  
– [] - კვადრატულ ფრჩხილებში მოცემულია გავრცელებული სინონიმები,
ინგლისური შესატყვისები ან სამედიცინო ჟარგონები.
– {} - ფიგურულ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ეტიმოლოგიური საფუძველი.
– // - დახრილ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ავტორი ან ლიტერატურული წყარო.
  Copyright 2012