ტკივილის კლასიფიკაცია

       გიორგი გეგელაშვილი

ტკივილის ერთიანი კლასიფიკაციის შემოღება ჯერ-ჯერობით ვერ მოხერხდა. ამიტომ იყენებენ კლასიფიკაციებს, რომლებიც ტკივილის ნიშნებზე, წარმოშობის მექანიზმზე, რეცეპტორების მონაწილეობაზე და სხვა კატეგორიებზეა დაფუძნებული.

ხანგრძლივობა

კლასიფიკაცია ტკივილის ხანგრძლივობის მიხედვით

მუდმივობა

კლასიფიკაცია ტკივილის მუდმივობის მიხედვით

ეტიოლოგია

კლასიფიკაცია ტკივილის ეტიოლოგიის მიხედვით

პათოგენეზი

კლასიფიკაცია ტკივილის პათოგენეზის მიხედვით

ნოციცეპცია

კლასიფიკაცია ტკივილის გენერირებაში ნოციცეპტორების მონაწილეობის მიხედვით

მდებარეობა

კლასიფიკაცია ტკივილის მდებარეობის მიხედვით

ავადმყოფობა

კლასიფიკაცია ტკივილის გამომწვევი ავადმყოფობების მიხედვით

სპეციფიკა

კლასიფიკაცია ტკივილის სპეციფიკური ტიპის მიხედვით

ხასიათი

კლასიფიკაცია ტკივილის ხასიათის მიხედვით
  Copyright 2012