სუბსტანციები

       კახაბერ ჭელიძე

სუბსტანცია P და ნიროკინინ-A განთავსებულია ნოციცეპტური აფერენტის პრესინაფსურ ტერმინალში. სინაფსში გამოთავისუფლებული სუბსტანცია P პირველ რიგში ურთიერთქმედებს ზურგის ტვინის უკანა რქის ნეიროკინინ-1 რეცეპტორებთან.


ამ რეცეპტორების აქტივაცია განაპირობებს სინაფსური პოტენციალის ჩამოყალიბებას და ამ უკანასკნელის მიერ NMDA რეცეპტორების აქტივაციას.


სუბსტანცია P გადამწყვეტ როლს ასრულებს ცენტრალურ სენსიტიზაციაში.


ცხრილი: სუბსტანციები, სინაფსური რეცეპტორები და პრეპარატები

ნეიროტრანსმიტერი

წყარო

რეცეპტორი

ტკივილგამაყუჩებელი

გლუტამატი

აფერენტული ბოჭკოები

AMPA რეცეპტორი
მეტაბოტროპული რეცეპტორი

 


გლუტამატი/გლიცინი

აფერენტული ბოჭკოები

NMDA რეცეპტორი

კეტამინი, დექსტრომეტორფანი, მემანტინი

სუბსტანცია P

აფერენტული ბოჭკოები

NK 1,2 რეცეპტორი

 


CGRP

აფერენტული ბოჭკოები

CGRP 1,2 რეცეპტორი

მიმდინარეობსპრეპარატებისგამოცდა

 

  Copyright 2012