ნოციცეპტორული აღგზნება

       კახაბერ ჭელიძე

ნოციცეპტორებში განთავსებული სხვადასხვა ტიპის სპეციფიკური რეცეპტორები ან არხები აღიქვამენ სხვადასხვა სტრესორებისა და ლიგანდების ზემოქმედებას

ფიზიკური სტიმულები

სიცხე

სიცივე

ზეწოლა

აქტივაციურ/სენსიტიზაციური სუბსტანციები

მაგ., ანთებითი მედიატორები

აქტივაციის შემასუსტებელი სუბსტანციები

მაგ., ენდორფინები.

  Copyright 2012