სპინალური გზა

       კახაბერ ჭელიძე

სენსორული ნერვული ბოჭკოებიდან მომავალი პერიფერიული იმპულსები ზურგის ტვინის უკანა რქაში აგზნებითი სინაფსების მეშვეობით გადაერთვებიან მეორე სენსორულ ნეირონზე. [1]

ამგვარად, ინტერნეირონები რეფლექსურ რკალის შემადგენელი ”უსიტყვო” გამტარი ნაწილები ხდებიან, მაგრამ თავადაც შესწევთ უნარი გააძლიერონ ან შეასუსტონ თავის ტვინისკენ სტიმულის გადაცემის პროცესი.


სურათზე: ზურგის ტვინის უკანა რქა

დაწვრილებით...

რექსედის ზონები

კონვერგენცია

ტრანსმისია

ნეიროტრანსმიტერები

სუბსტანციები

ნოციცეპტიური მაპროეცირებელი ნეირონი

  Copyright 2012