შემოკლებები


ა/...
ანტი...
აგე ანგიოტენზინის გარდამქმნელი ენზიმი (ფერმენტი)
აივ-ნეიროპათია ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსთან ასოცირებული ნეიროპათია
არასტეროიდი არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალება - ასას, NSAID
არაფარმაკოლოგია ტკივილის მართვის არაფარმაკოლოგიური მეთოდები
ასას არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალება - არასტეროიდი, NSAID
გაემ გამა-ამინო-ერბოს მჟავა
გამაყუჩებლები ტკივილგამაყუჩებლები, ანალგეზიური საშუალებები
დდსმსნ დიაბეტური დისტალური სენსო-მოტორული სიმეტრიული ნეიროპათია
”კოქსები” [”კოქსიბები”] იხ., ცოგ-2.
ლოგ ენზიმი (ფერმენტი) ლიპოოქსიგენაზა
ნ/დ პერიოდი პრეპარატის ნახევრად დაშლის პერიოდი
ნ/პათია ნეიროპათია
ნ/ტკივილი ნეიროპათიული ტკივილი
ნ/ტრანსმიტერი ნეიროტრანსმიტერი
ნქად ნაწლავის ანთებითი ავადმყოფობა - inflammatory bowel disease
ონკოლოგიური
ანამნეზი
დადასტურებული ავთვისებიანი სიმსივნის არსებობა პაციენტის სამედიცინო ისტორიის ადრეულ ან მიმდინარე პერიოდში; ასევე, ყველა ის გართულებები ან შეცვლილი ფიზიოლოგიური მდგომარეობები, რომლებიც შეიძლება გამოწვეული იყოს სიმსივნის მკურნალობისთვის გამოყენებულ ქიმიოთერაპიულ, რადიოთერაპიულ ან ქირურგიულ მეთოდებს.
პ/ო [P.O., პერ-ოს, პერ-ორამ] პრეპარატის შიგნით მიღება, მედიკამენტების პირის ღრუში ან პირის ღრუს გავლით შეყვანის გზა: დალევა, პირის ღრუში გადნობა ან დაქუცმაცება, ენის ქვეშ ან ლოყის ქვეშ დადება, ზონდით მიღება.
პ/რ [პერ რექტუმ] პრეპარატის ან საკვების უკანა ტანიდან შეყვანის გზა.
სინაფს/ტრანსმისია სინაფსური ტრანსმისია
სუმსი სეროტონინის უკუმიტაცების (უკუშთანთქმის) სელექციური ინჰიბიტორი
სნუმსი სეროტონინის და ნორეპინეფრინის (ნორადრენალინის) უკუმიტაცების (უკუშთანთქმის) სელექციური ინჰიბიტორი
სამწვერა ნევრალგია სამწვერა ნერვის ნევრალგია
ტცა ტრიციკლური ანტიდეპრესიული საშუალება
ქრ/ტკივილი ქრონიკული ტკივილი
ცნს ცენტრალური ნერვული სისტემა
ცოგ ციკლოოქსიგენაზა - ენზიმი (ფერმენტი)
ცოგ-2 [ცოგ-2-სელექციური = ციკლო-ოქსიგენაზა-2-ის ამორჩევითად (სელექციურად) დამთრგუნავი (მაინჰიბირებელი)]. არასტეროიდი, რომელიც უპირატესად თრგუნავს ციკლოოქსიგენაზა 2-ის და შედარებით ნაკლებად - ციკლოოქსიგენაზა 1-ის აქტივობას. 
ჰერპესული ნევრალგია [”პოსტჰერპესული ნევრალგია”]; სარტყლისებრი სირსველის (ჰერპესის) გამონაყრის გაქრობის შემდეგ აღმოცენებული ქრონიკული ტკივილი. არ იგულისხმება გამონაყრამდე ან გამონაყრის პერიოდში არსებული მწვავე ტკივილი.

5-HT 5-hydroxytryptamine, Serotonin  5-ჰიდროქსიტრიპტამინი, სეროტონინი
ADME Absorption, distribution, metabolism, excretion აბსორბცია (შეწოვა), დისტრიბუცია (განაწილება), მეტაბოლიზმი (გადამუშავება), ექსკრეცია, ელიმინაცია (გამოყოფა)
ADP  Adenosine diphosphate ადენოზინ დიფოსფატი
AMA  American Medical Association ამერიკის ექიმთა ასოციაცია
AMP  Adenosine monophosphate ადენოზინ მონოფოსფატი
AMPA  α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid α-ამინო-3-ჰიდროქსი-5-მეთილ-4-იზოქსაზოლ პროპიონის მჟავა
ARA American Rheumatism Association ამერიკის რევმატიზმის ასოციაცია
ATP Adenosine-5'-triphosphate ადენოზინ ტრიფოსფატი
ANCOVA Analysis of covariance თანავარიაციული ანალიზი
AUC Area under the curve ფართობი პლაზმის კონცენტრაცია-დროის მრუდის ქვეშ
BASF Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index  ბეთის მაანკილოზებელი სპონდილიტის ფუნქციური მაჩვენებელი
BPI Brief Pain Inventory ტკივილის მოკლე აღნუსხვა
CB Cannabinoid receptor კანაბინოიდური რეცეპტორი
CD4 Cluster of differentiation 4 დიფერენციაციის მე-4 ჯგუფი
CGRP Calcitonin Gene-Related Peptide კალციტონინის გენთან დაკავშირებული პეპტიდი
CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use ადამიანისთვის განსაზღვრული სამედიცინო პროდუქტების კომიტეტი
CI Confidence interval სარწმუნოობის ინტერვალი
CIDP chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy ქრონიკული ანთებითი მადემიელინიზებელი პოლირადიკულონეიროპათია
COX Cyclooxygenase  ციკლოოქსიგენაზა, ცოგ
CPSP Central post-stroke pain ინსულტის შემდგომი ცენტრალური ტკივილი
Cმაქს Peak plasma concentration პლაზმის პიკური კონცენტრაცია
CYP Cytochrome P ციტოქრომი “პ”
DMARD Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug ავადმყოფობის ძირეულად გარდამმქმნელი ანტირევმატული საშუალებება
DSP Distal sensory polyneuropathy დისტალური სენსორული პოლინეიროპათია
EFNS European Federation of Neurological Societies ნევროლოგიური საზოგადოებების ევროპის ფედერაცია
EMEA European Medicines Agency ევროპის წამლის სააგენტო
ENF Epidermal nerve fibre ეპიდერმული ნერვული ბოჭკო
ERAP European Public Assessment Report ევროპის საზოგადოებრივი შეფასების მოხსენება
EULAR European League Against Rheumatism რევმატიზმის დაძლევის ევროპის ლიგა
FDA Food and Drug Administration საკვების და წამლის მარეგულირებელი ფედერალური სააგენტო
GABA γ-Aminobutyric acid გამა-ამინო-ერბოს მჟავა, გაემ
HAART Highly active
antiretroviral therapy
მაღალ-აქტიური ანტირეტროვირუსული თერაპია
HbA1c Glycosylated hemoglobin გლიკირებული ჰემოგლობინი
HIV-AN HIV-associated neuropathy ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსთან ასოცირებული ნეიროპათია
IFG Impaired fasting glucose გაუარესებული გლიკემია უზმოზე
IGT Impaired glucose tolerance  გაუარესებული ტოლერანტობა გლუკოზისადმი
iont. iontophoresis იონ(ტ)ოფორეზი
ITT Intent to treat მკურნალობის განზრახვა
LOCF Last observation carried
forward
უკანასკნელი დაკვირვების “ახალ ანგარიშზე” გადატანა
MOR-NRI MOR - μ-opioid receptor agonist & NRI - norepinephrine reuptake inhibitor µ-ოპიოიდური რეცეპტორების აგონისტი + ნორეპინეფრინის უკუმიტაცების ინჰიბტორი
MS Multiple sclerosis გაფანტული სკლეროზი
NE Norepinephrine (Noradrenaline)  ნორეპინეფრინი (ნორადრენალინი)
NGF Nerve growth factor ნერვის ზრდის ფაქტორი

NGT Normal glucose tolerance test ნორმალური ტოლერანტობა გლუკოზისადმი
NIH National Institutes of Health ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტი
NMDA N-methyl-D-aspartate ნ-მეთილ-დ-ასპარტატი
NMDAR  N-methyl-D-aspartate receptor  ნ-მეთილ-დ-ასპარტატის რეცეპტორი
NPRS Numeric Pain Rating Scale ტკივილის რაოდენობრივი შეფასების სკალა
NSAID Nonsteroidal anti-inflammatory drug არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალება - არასტეროიდი, ასას
PCA Patient-controlled analgesia პაციენტის მიერ მართული ტკივილის ინტრავენური გაყუჩება
PDN Painful diabetic neuropathy მტკივნეული დიაბეტური ნეიროპათია
PGADS Patient Global Assessment of Disease Status ავადმყოფობის სტატუსის გლობალური შეფასების სკალა
PGIC Patient Global Impression
of Change
პაციენტის ზოგადი შთაბეჭდილება ცვლილებაზე
PGP Protein gene product ცილის გენური პროდუქტი
PHN Post-herpetic neuralgia ჰერპესის შემდგომი ნეიროპათია
OGTT Oral glucose tolerance test გლუკოზისადმი ტოლერანტობის ორალური ტესტი (დასალევი გლუკოზით)
QST Quantitative Sensory Testing მგრძნობელობის რაოდენობრივი ტესტი
SAE Serious adverse event სერიოზული გვერდითი მოვლენა
SAT Self-Assessment
of Treatment
მკურნალობის თვითშეფასების სკალა
SCI Spinal cord injury ზურგის ტვინის დაზიანება
SE Standard error სტანდარტული შეცდომა
SEM Standard error of the mean საშუალო სტანდარტული შეცდომა
SF-MPQ Short Form-McGill Pain
Questionnaire
McGill-ის ტკივილის მოკლე კითხვარი
SF-36v2 Short Form (36-item)
version 2 Health Survey
[ჯანმრთელობის 36 პუნქტი]; ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასების 36-პუნქტიანი გამოკითხვის მე-2 ვერსია.
SFN Small Fiber Neuropathy მცირე  ბოჭკოვანი  ნეიროპათია 
SSRI Selective serotonin reuptake inhibitor სეროტონინის უკუმიტაცების (უკუშთანთქმის) სელექციური ინჰიბიტორი
SST Somatostatin  სომატოსტატინი
SNRI Serotonin–norepinephrine reuptake inhibitor სეროტონინის და ნორეპინეფრინის უკუმიტაცების (უკუშთანთქმის) სელექციური ინჰიბიტორი
SUNCT Short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and tearing ხანმოკლე ცალმხრივი ნეიროალგიული თავის ტკივილი თვალის სიწითლით და ცრემლდენით; ავტონომიური ცეფალალგიის იშვიათი ფორმა.
SUNA Short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with cranial autonomic symptoms ხანმოკლე ცალმხრივი ნეიროალგიული თავის ტკივილი ავტონომიური ნიშნებით (არა თვალის სიწითლით და ცრემლდენით)
T1/2 Terminal elimination half-life პრეპარატის ნახევრად დაშლის პერიოდი ორგანიზმში.
TCA Tricyclic antidepressant ტრიციკლური ანტიდეპრესიული საშუალება
Tmax Time to the peak
plasma concentration
Tმაქს -  პიკური პლაზმური კონცენტრაციის დრო
TRPV1 Transient Receptor
Potential Vanilloid 1
[”ვანილოიდური რეცეპტორი”]; გარდამავალ რეცეპტორულ პოტენციალთა ვანილოიდური, ლიგანდ-დამოკიდებული, არასელექტიური იონური არხი.
TWA Time-Weighted Average TWA-ანალიზი: საშუალებას იძლევა შეაფასოთ მკურნალობის საბოლოო შედეგი და ამავე დროს თვალი მიადევნოთ ეფექტურობის მაჩვენებლის ცვლილებას და ხანგრძლივობას დაკვირვების დროის ნებისმიერ მონაკვეთში
WHO World Health Organization გაეროს სპეციალიზებული სააგენტო: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია - ჯანმო. არასწორია - ”ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია”.
WOMAC Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index დასავლეთ ონტარიოს და მაკ მასტერის უნივერსიტეტის ოსტეოართრიტის ინდექსი. მოწოდებულია მენჯ-ბარძაყის და მუხლის ოსტეოართრიტით დაავადებული პაციენტის მდგომარეობის შესაფასებლად. შეიცავს 24 პარამეტრს, რომლებიც გადანაწილებულია სამ სკალაში: WOMAC -ტკივილის სკალა (5 პარამეტრი); WOMAC -შებოჭილობის სკალა (2 პარამეტრი); WOMAC - ფიზიკური ფუნქციის სკალა (17 პარამეტრი).
  Copyright 2012