ნოციცეპტური რეცეპტორები და არხები

       კახაბერ ჭელიძე

ცხრილი 1: რეცეპტორების და არხების როლი ფიზიკური სტიმულის ზემოქმედების და ფარმაკოლოგიური ინტერვენციის პროცესში.

სტიმული/ლიგანდი

რეცეპტორები / არხები

ინტერვენცია

 


აქტივაცია

სენსიტიზაცია

 


მაღალი ტემპერატურა

ვანილოიდური რეცეპტორი (TRPV-1, TRPV?, TRPV-2)

ვანილოიდური რეცეპტორი (TRPV-1, TRPV?, TRPV-2)

კაპსაიცინის სალბუნი

დაბალი ტემპერატურა

სიცივისა და მენთოლის რეცეპტორი (CMR1)

სიცივისა და მენთოლის რეცეპტორი (CMR1)

გაცივება

მექანიკური დეფორმაცია

გაჭიმვის იონური არხები

გაჭმივის იონური არხები

იმობილიზაცია

 

ცხრილი 2: რეცეპტორების და არხების როლი სენსიტიზაციის უნარის მქონე სუსტანციების ვებაში და ფარმაკოლოგიურ ინტერვენციაში.

სტიმული/ლიგანდი

რეცეპტორი/არხი

ინტერვენცია

 


აქტივაცია

სენსიტიზაცია

 


სეროტონინი

სეროტონინის რეცეპტორი (5HT3)

სეროტონინის რეცეპტორები (5HT1, 5HT2)

 


ჰისტამინი

ჰისტამინის რეცეპტორი (H1)

ჰისტამინის რეცეპტორი (H1)

გაცივება

მექანიკური დეფორმაცია

გაჭიმვის იონური არხები

გაჭიმივის იონური არხები

ა/ჰისტამინები

წყალბადის იონები

ვანილოიდური რეცეპტორი (TRPV-1, ASIC 3/2b)

ვანილოიდური რეცეპტორი (TRPV-1)

 


ბრადიკინინი

ბრადიკინინის რეცეპტორი (B2)

ბრადიკინინის რეცეპტორები (B1, B2)

 


პროსტაგლანდინი E1, E2

 


პროსტაგლანდინის რეცეპტორი (EP2, 3C, 4)

NSAID, COX-2 ინჰიბიტორი

ატფ

პურინერგული რეცეპტორი (P2X3)

პურინერგული რეცეპტორი (P2Y2)

 


კაპსაიცინი

ვანილოიდური რეცეპტორი (TRPV-1)

ვანილოიდური რეცეპტორი (TRPV-1)

კაპსაიცინის სალბუნი

 

ცხრილი 3: რეცეპტორების და არხების როლი ტკივილის შემასუსტებელი სუსტანციების გააქტივებაში და ფარმაკოლოგიურ ინტერვენციაში.

სტიმულლიგანდი

რეცეპტორი არხი

ინტერვენცია

ენდორფინები

ოპიოიდური რეცეპტორები (μ,δ,κ)

 


ოპიოიდები MOR-NRI

კანაბინოიდები

CB1, CB2?

 


ტეტრა ჰიდროკანაბინოლი

სომატოსტატინი

SST2

 


 


 

  Copyright 2012