ტრანსდუქცია

       კახაბერ ჭელიძე

ტრანსდუქცია ეწოდება ნოციცეპტორში მემბრანული პოტენციალის მოდიფიკაციას.


ნოციცეპტორს შეიძლება ჰქონდეს ტრანსდუქციის მრავალი არე, სადაც ქიმიური და ფიზიკური სტიმულის აბსორბირება ხდება სპეციფიკური მემბრანული რეცეპტორების მიერ.

  Copyright 2012