ოპიოიდური ზეგავლენის დესენსიტიზაცია

      კახაბერ ჭელიძე

ტკივილის მექანიზმში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავიათ

μ-ოპიოიდურ რეცეპტორთა და

მონოამინერგულ სისტემებს.

 

ქრონიკული ტკივილის (ნეიროპათიული ტკივილი ან ნეიროპათიურ კომპონენტთან ასოცირებული ტკივილი) დროს ორი მაინჰიბირებელი სისტემიდან ერთის - ოპიოიდერგული (ენდორფინ-აქტივირებული) სისტემის როლი მცირდება, მეორესი ანუ მონოამინერგულისა (ნორეპინეფრინი და სეროტონინი) კი - იზრდება.

ძირითად ინჰიბიტორულ მედიატორად გვევლინება ნორეპინეფრინი

სეროტონინის როლი კი ჯერ კიდევ გაურკვეველია მისი ორმაგი, ანტი - და პრონოციცეპტიური ეფექტის გამო.

 

ქრონიკულიტკივილის დროს ასევე მცირდება μ-ოპიოიდური რეცეპტორების ექსპრესია დორზალურ რქაში, რის გამოც ნეირონები ნაკლებად მგრძნობიარენი ხდებიან μ-ოპიოიდური ინჰიბიციის მიმართ.

 

  Copyright 2012