რექსედის ზონები

       კახაბერ ჭელიძე

ცენტრალური ნერვული დაბოლოებები უკანა რქაში ფუნქციისა და ასოცირებული ველის მიხედვით განთავსებულნი არიან რექსედის ზონებში[1] ანუ ფენებში:

ნოციცეპტიური ნეირონები

I ზონა

II ზონა

V ზონა

არანოციცეპტიური, ტაქტილური ნეირონები

IV ზონა

V ზონა

ინტერნეირონები

II ზონა

ჟელატინისებრი სუბსტანცია.

 


სურათზე: რექსედის 10 ზონის და ნეირონული ბირთვების არქიტექტონიკა - ზურგის ტვინის რუხი ნივთიერება

 

I ზონაში ნეირონები აქტივირდება მხოლოდ Aδ და C-ბოჭკოებიდან (ნოციცეპტიურ-სპეციფიკური - NS ნეირონები), ხოლო IV და V ზონებში - ასევე Aβ-ბოჭკოებიდანაც (ფართო დინამიკური დიაპაზონის - WDR ნეირონები). ამას გარდა, ინტერნეირონთა გარკვეული ნაწილი ჩართულია ნეირონებთან სეგმენტურ და ვერტიკალურ კავშირებში და ქმნის კომპლექსურ ქსელს.

 

სურათზე: რექსედის 6 ზონის და ბოჭკოების არქიტექტონიკა - ზურგის ტვინის უკანა რქა.

 

 

[1] ზურგის ტვინის რუხი ნივთიერების უჯრედული სტრუქტურის მიხედვით დაყოფილ 10 ფენას მისი აღმწერელის შვედელი ნეირომეცნიერის Bror Rexed (1914 - 2002) საპატივცემულოდ რექსედის ზონები (I-X) ეწოდება.

  Copyright 2012