არასტეროიდები: მიმოხილვა

      გიორგი გეგელაშვილი

მიმოხილვის შინაარსი

არაოპიოიდური ტკივილგამაყუჩებლების კლასიფიკაცია

ტრადიციული, კონვენციური, არასელექციური არასტეროიდები

ასპირინი

იბუპროფენი

დიკლოფენაკი

აცეკლოფენაკი

ინდომეტაცინი

ნაპროქსენი

კეტოპროფენი

დექსკეტოპროფენი

პიროქსიკამი

ფლურბიპროფენი

ცოგ-2 აქტიური არასტეროიდები

ნიმესულიდი

მელოქსიკამი

ცოგ-2 სელექციური არასტეროიდები – კოქსიბები

ცელეკოქსიბი

ეტორიკოქსიბი


არაოპიოიდური ტკივილგამაყუჩებლების კლასიფიკაცია

პირაზოლიდი-
ნები

ძმარჟავას წარმოებულები

ოქსიკამები

პროპიონის მჟავას ნაწარმები

ფენამატები

კოქსიბები

სხვა

Ampyrone

Aceclofenac

Ampiroxicam

Alminoprofen

Flufenamic acid

Celecoxib

Nabumetone

Clofezone

Acemetacin

Droxicam

Benoxaprofen

Meclofenamic acid

Etoricoxib

Glucosamine

Kebuzone

Alclofenac

Lornoxicam

Dexibuprofen

Mefenamic acid

Lumiracoxib

Benzydamine

Metamizole

Bromfenac

Meloxicam

Dexketoprofen

Tolfenamic acid

Parecoxib

Glycosami
noglycan

Mofebutazone

Bumadizone

Piroxicam

Fenbufen

Niflumic acid

Rofecoxib

Magnesium salicylate

Oxyphenbutazone

Bufexamac

Tenoxicam

Fenoprofen

Morniflumate

Valdecoxib

Proquazone

Phenazone

Diclofenac

Flunoxaprofen

Azapropazone

Superoxide dismutase / Orgotein

Phenylbutazone

Difenpiramide

Flurbiprofen

Nimesulide

Sulfinpyrazone

Etodolac

Ibuprofen

Diacerein

Feprazone

Fentiazac

Ibuproxam

Tenidap

Indometacin

Indoprofen

Oxaceprol

Ketorolac

Ketoprofen

Chondroitin sulfate

Lonazolac

Naproxen

Oxametacin

Oxaprozin

Proglumetacin

Pirprofen

Sulindac

Suprofen

Tolmetin

Tiaprofenic acid

Zomepirac

Amfenac

 

შენიშვნა: დახრილი, მცირე ზომის და/ან ღია ფერის შრიფტი მიუთითებს, რომ ეს პრეპარატი საქართველოში
1. რეგისტრირებული არ არის; ან
2. რეგისტრირებულია, მაგრამ მიმოქცევაში არ შემოსულა; ან
3. შედის კომბინირებული პრეპარატის შემადგენლობაში როგორც ერთ-ერთი სუბსტანცია და მასზე გზამკვლევის რეკომენდაცია ვერ გავრცელდება.


ტრადიციული არასტეროიდები


ცოგ-2 აქტიური არასტეროიდები


ცოგ-2 სელექციური არასტეროიდები - კოქსიბები


  Copyright 2012