ტკივილის დაღმავალი დათრგუნვა

      კახაბერ ჭელიძე

ტკივილის დაღმავალი დამთრგუნავი სისტემა სათავეს იღებს შუა ტვინის წყალსადენის მიმდებარე ცენტრალური რუხი ნივთიერებიდან. იგი შეიცავს დიდი რაოდენობით ოპიოიდურ რეცეპტორებს და უზრუნველყოფს ინჰიბიტორულ ეფექტს შემდეგი სტრუქტურების

მეშვეობით:

სეროტონის სისტემა

ნაკერის დიდი ბირთვი - nucleus raphe magnus

ნორეპინეფრინის სისტემა

ლურჯი ალაგი - locus ceruleus


დაღმავალი ბოჭკოები ქმნიან სინაფსებს სპინალური დონის აფერენტულ ბოჭკოებთან. სინაფსურ გადაცემებში ძირითად ნეიროტრანსმიტერებს წარმოადგენენ:

ენდორფინები

სეროტონინი (5-HT) და

ნორეპინეფრინი (NE). [1]


ნორეპინეფრინი მონაწილეობს ტკივილის დაღმავალი ინჰიბიციის პროცესში, ხოლო სეროტონინი - როგორც შემსუბუქებაში, ასევე ტკივილის გაძლიერებაში.

ნორეპინეფრინი ანტინოციცეპტიური ნეიროტრანსმიტერია.
სეროტონინმა შეიძლება გამოავლინოს როგორც ანტინოციცეპტიური, ასევე პრონოციცეპტიური მოქმედება.

სურათზე: ტკივილის დაღმავალი ნერვული გზები


ტკივილის დამთრგუნავი ნეიროტრანსმიტერები და რეცეპტორები  

ნეირო-ტრანსმიტერი

წყარო

რეცეპტორი

ტკივილგამაყუჩებელი

ენდორფინი, ენკეფალინი, დინორფინი

ინტერნეირონები

ოპიოიდური რეცეპტორები
μ δκ

ოპიოიდები,
MOR-NRI

ნორადრენალინი

დაღმავალი ნეირონები

a2რეცეპტორი

კლონიდინი, დექს-მედეტომიდინი,
MOR-NRI

სეროტონინი

დაღმავალი ნეირონები

5-HT1B, 2, 3რეცეპტორი

ტრიპტანები

 

 

[1] ერთ-ერთი ქატექოლამინის საერთაშორისო სახელწოდებიდან Norepinephrine (INN); ევროპაში გავრცელებულია სხვა აბრევიატურა NA = Noradrenaline (BAN)

  Copyright 2012