ძვალ-სახსროვანი ტკივილი ანუ სომატური ტკივილი, რომლის წარმოშობის ადგილებია; კუნთები, სახსრები, შემაერთებელი ქსოვილი და ძვლები. როგორც წესი, ადვილად ლოკალიზდება და მოძრაობისას ძლიერდება.
შენიშვნები:  
– [] - კვადრატულ ფრჩხილებში მოცემულია გავრცელებული სინონიმები,
ინგლისური შესატყვისები ან სამედიცინო ჟარგონები.
– {} - ფიგურულ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ეტიმოლოგიური საფუძველი.
– // - დახრილ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ავტორი ან ლიტერატურული წყარო.
  Copyright 2012