რეის სინდრომი [Reye's, Reye-Johnson syndrome] ფატალური პათოლოგიაა, ძირითადად ზიანდება თავის ტვინი და ღვიძლი. უკავშირებენ ვირუსული ინფექციის ფონზე ასპირინის გამოყენებას ბავშვთა ასაკში, თუმცა მის გარეშეც გვხვდება. სხვადასხვა ქვეყნებში აკრძალულია ასპირინის გამოყენება 16-19 წლის ასაკამდე /R. Douglas Reye 1963; George Johnson 1964/.
რისკის მართვა კლინიკური და ადმინისტრაციული ღონისძიებები, მიმართული იმისაკენ, რომ გამოვლინდეს, შეფასდეს და შემცირდეს პაციენტთა, პერსონალის და მნახველების დაზიანების, ასევე - თავად ორგანიზაციის ზარალის რისკი /JCAHO, 2002/; რისკთან დაკავშირებული საკითხების გამოვლენა, შეფასება, ანალიზი, გააზრება და მოქმედება რისკის, სარგებლობის და ხარჯის ოპტიმალური თანაფარდობის მისაღწევად /NPSA, 2004/.
რეფრაქტორული ტკივილი ტკივილის ”გაჯიუტება” ჩვეულებრივი მკურნალობის საპასუხოდ. იგივეა, რაც ”პრობლემური” ტკივილი, რომელიც ტკივილის ცენტრში მკურნალობას ექვემდებარება.
რექსედის ზონები ზურგის ტვინის რუხი ნივთიერების უჯრედული სტრუქტურის მიხედვით დაყოფილი ფენები (I-X ზონები). აღწერა შვედელმა ნეირომეცნიერმა Bror Rexed-მა (1914 - 2002). უკანა რქაში განთავსებულია რექსედის I-VI ზონები.
შენიშვნები:  
– [] - კვადრატულ ფრჩხილებში მოცემულია გავრცელებული სინონიმები,
ინგლისური შესატყვისები ან სამედიცინო ჟარგონები.
– {} - ფიგურულ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ეტიმოლოგიური საფუძველი.
– // - დახრილ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ავტორი ან ლიტერატურული წყარო.
  Copyright 2012