იატროგენია სამედიცინო პროცედურის, მკურნალობის, მოვლის ან სხვა სამკურნალო ღონისძიებების შედეგად ჩამოყალიბებული ავადმდყოფობა, ავადმყოფური მდგომარეობა ან სხვა დაზიანება (და არა თავად ავადმყოფობის გამოსავალი).
შენიშვნები:  
– [] - კვადრატულ ფრჩხილებში მოცემულია გავრცელებული სინონიმები,
ინგლისური შესატყვისები ან სამედიცინო ჟარგონები.
– {} - ფიგურულ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ეტიმოლოგიური საფუძველი.
– // - დახრილ ფრჩხილებში მოცემულია ტერმინის ავტორი ან ლიტერატურული წყარო.
  Copyright 2012